รหัสนักศึกษา
               

หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่มีเลขที่นั่งสอบ ให้นักศึกษาติดต่อที่งานวิชาการ ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 หากนักศึกษาไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะเข้าสอบ