รหัสนักศึกษา
               

หมายเหตุ หากนักศึกษาผู้ใดไม่มีเลขที่นั่งสอบ ให้นักศึกษาติดต่อที่งานวิชาการ ก่อนการสอบ 1 สัปดาห์ (ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559) หากนักศึกษาไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะเข้าสอบ