รหัสนักศึกษา
               

หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่มีเลขที่นั่งสอบ ให้นักศึกษาติดต่อที่งานวิชาการ ภายในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 หากนักศึกษาไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะเข้าสอบทุกกรณี