รหัสนักศึกษา
               

1. ห้ามนักศึกษานำโทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ (อนุโลมให้ใส่ไว้ในกระเป๋าและนำกระเป๋าวางไว้หน้าห้อง หรือหลังห้องเท่านั้น คณะฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญหาย) หากพบอยู่ที่ตัวนักศึกษาหรือบริเวณใกล้เคียงถือว่าเป็นการทุจริตการสอบ

2.นักศึกษาที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ให้แจ้งงานวิชาการ ภายในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว คณะฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

3. นักศึกษาป่วยระหว่างสอบ ไม่สามารถเข้าห้องได้ ให้โทรแจ้งที่งานวิชาการ ที่เบอร์ 0-2555-2000 ต่อ 8110, 8113, 8114, 8147 และติดต่อภาควิชาฯ เพื่อส่งคำร้อง พร้อมใบรับรองแพทย์ ภายใน 3 วัน

4. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะถอนวิชาเรียน ให้ยื่นบัตรถอนวิชาเรียนที่งานวิชาการภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560