รหัสนักศึกษา
               

หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่มีเลขที่นั่งสอบ ให้นักศึกษาติดต่อที่งานวิชาการ ก่อนการสอบ 1 สัปดาห์ (ภายในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560) หากนักศึกษาไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะเข้าสอบ